Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Holumnica