Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy.....