Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o poplatkoch za služby poskytované obcou Holumnica