Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
07/2024 Sponzorská zmluva CR GAME s.r.o. 51258391 2024-03-05 PDF
06/2024 Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov MedKan, s.r.o., Lipová 1569/15, 064 01 Stará Ľubovňa 36513962 2024-02-08 PDF
05/2024 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva TOPSET Solution, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava 46919805 2024-01-30 PDF
04/2024 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU_MOAPS Úrad vlády SR, Námestie slobody 1 00151513 2024-01-23 PDF
03/2024_Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Holumnica Spišská katolícka charita, ADS Charitas, Štúrová 508/66, 060 01 Spišská Stará Ves 35514221 2024-01-08 PDF
02/2024_Dohoda 63/2026/MPO o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce Okresný úrad prešov, Námestie mieru 3, Prešov 00165921 2024-01-05 PDF
01/2024_Dodatok č. 1 k dohode o retransmisii televíznej programovej retransmisii služby zo dňa 01.01.2021 IFC MEDIA, s.r.o., Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava 45299862 2024-01-01 PDF
Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156 2023-12-29 PDF
Poverejnie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu č. 1/2023/321 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156. 2023-12-29 PDF
Zmluva o zruženej dodávke elektriny č. 750004949 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2023-12-13 PDF
Dodatok č. 03 k Zmluve o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19851 Ministerstvo kultúúry Slovenskej republiky, Náámestie SNP 33, 813 31 Bratislava – mestská ččasť Staré Mesto 00165182 2023-12-12 PDF
Zmluva č. KB/ZO/2023MKB11343-4 Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o., DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 54224799 2023-11-27 PDF
Zmluva o dielo č. 05/2023 Achilles Group s.r.o., Behunka 33, Šenkvice 44933126 2023-11-27 PDF
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Holumnica č. 22/04 VaK SERVIS, s.r.o., Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad 52110478 2023-11-27 PDF
Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb Ing. Lipka Marek, so sídlom: Tulčík 289 082 13 Tulčík 352 79 621 2023-11-22 PDF
Zmluva o poskytovaní účtovných služieb Úradovňa plus, s.r.o., 51329182 2023-11-15 PDF
Dohoda č. 23/46/010/22 UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 30794536 2023-11-15 PDF
Poistenie uchádzača o zamestnania počas projektu_PUPN Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova17, 811 05 Bratislava 31595545 2023-11-02 PDF
Poistenie_majetku_a_zodpovednosti_za_skodu_PO_podnikajúcich_FO_probiznis Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova17, 811 05 Bratislava 31595545 2023-11-02 PDF
Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30 854 687 2023-10-26 PDF