Všeobecne záväzné nariadenia - návrhy
Streda, 07 Február 2018 00:00
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o chove, vodení a držaní psov na území obce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o organizácii miestneho referenda
 
Všeobecne záväzné nariadenia - návrhy
Nedeľa, 04 Február 2018 16:50
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o verejnej kanalizácii a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizačnou sieťou

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV OBCE HOLUMNICA
Streda, 31 Január 2018 20:02
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV OBCE HOLUMNICA
Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
ÚČINNÝ OD 1.1.2018

PDF súbor
 
Občianske hliadky – poriadok bezpečnosť v obci Holumnica
Utorok, 23 Január 2018 19:43
Občianske hliadky – poriadok bezpečnosť v obci Holumnica

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1.

Celý dokument
 
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Nedeľa, 31 December 2017 13:16
Základná škola s materskou školou Holumnica
Informácia o voľnom pracovnom mieste
(klikni pre zobrazenie PDF)
 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Streda, 27 December 2017 16:07
.
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov
Predmet zákazky Interiérové vybavenie: „Obecné komunitné centrum v obci Holumnica“


Prílohy:
Výzva "Interierove vybavenie"
Interierove vybavenie - položky
 
Návrhy na pripomienkovanie
Utorok, 12 December 2017 00:00

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 (PDF)
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 (PDF)
ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2014 o verejnom obstarávaní zákaziek

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 (PDF)
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012, ktorým sa určujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v obci Holumnica pre účely konania volieb

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 (PDF)
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 (PDF)
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 

Obecný úrad Holumnica
Adresa:
Holumnica 32
059 94 Holumnica
Telefón:
052/4588122
Fax:
052/4588128
E-mail:
obec.holumnica@neton.sk
Web:
www.obecholumnica.sk
IČO:
00326186
Úradné hodiny:
Pondelok 07:00-15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00-16:00
Štvrtok 07:00-15:00
Piatok 7:00-14:00
obedňajšia prestávka
od 11:30-12:00Copyright © 2018 Obec HOLUMNICA. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.