Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podporuje prijímateľa Obec Holumnica
v rámci národného projektu

Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou MRK realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva

vyhlasuje výberové konanie