pdfOZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 114/34 v k. ú. Holumnica.