Dodatok č.1 k VZN č.6/2011 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce HOLUMNICA