VZN o zásadách hodpodárenia a nakladania s majetkom obce