O zákaze umiestňovania výherných prístrojov v katastrálnom území obce HOLUMNICA