O určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí