O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia