O určení miesta a času zápisu dieťaťana plnenie povinnej školskej dochádzky