O podmienkach prideľovania nájomných bytov v bytových domoch postavených s podporou štátu na rok 2016