Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska