Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o chove, vodení a držaní psov na území obce