Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2018 ktorým sa mení VZN č.1/2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov v bytových domoch postavených s podporouu štátu.