Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady