Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa