paragrafVšeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022
O určení výšky príspevku na činnos zariadenia školského stravovania na území obce Holumnica