paragrafVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady