paragrafVšeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Holumnica (Dodatok č. 1)