Dokumenty
Žiadosť o povolenie na užívanie malého zdroja

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu (27.8.2013)

Správa o výsledku periodickej kontroly vykonanej dňa 28.9.2012

Vnútorná smernica č.3

Vnútorná smernica č.4

Zásady finančnej kontroly v podmienkach obce HOLUMNICA

Najvyšší kontrolný úrad SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY.
Najvyšší kontrolný úrad OZNAMUJÚCI LIST.


Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Holumnici 

Správa o výsledku periodickej kontroly vykonanej dňa 26.4.2012

Platový poriadok zamestnancov Obce Holumnica


ZÁVEREČNÉ STANOVISKO z posúdenia strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 - 2015

Inormácia o vypracovaní Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu "Program hopodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008-2015"

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

ŠTATÚT OBCE HOLUMNICA
Obecné zastupiteľstvo v Holumnici na základe § 11 ods. 4 písm. k/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“)  v y d  á v a pre katastrálne  územie Holumnica obec Holumnica tento ŠTATÚT OBCE HOLUMNICA

ROKOVACÍ PORIADOK Obecného zastupiteľstva v Holumnici
Obec Holumnica podľa § 12 ods.12 zákona SNR č.369/1990 ZB.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento rokovací poriadok

Organizačný poriadok obecného úradu HOLUMNICA
 
Oplotenie komunitného centra
Ústredňa miestneho rozhlasu
Názov projektu: Obecné komunitné centrum v obci Holumnica
scit21
Názov projektu: Rekonštrukcia a výstavba chodníka pre peších Holumnica
MOPS_mini
TSP2_mini
PRIM2_mini
spis

Obecný úrad Holumnica
Adresa:
Holumnica 32
059 94 Holumnica
Telefón:
052/4588122
Fax:
052/4588128
E-mail:
obec.holumnica@neton.sk
Web:
www.obecholumnica.sk
IČO:
00326186
Úradné hodiny:
Pondelok 07:00-15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00-16:00
Štvrtok 07:00-15:00
Piatok 7:00-14:00
obedňajšia prestávka
od 11:30-12:00Copyright © 2022 Obec HOLUMNICA. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.