Voľba hlavného kontrolóra
Piatok, 15 Február 2019 00:00
VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Obecné zastupiteľstvo v Holumnici v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra.
Obecné zastupiteľstvo v Holumnici v zmysle § 18a, odsek 2) zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, vyhlasuje za deň konania voľby štvrtok – 28. marca 2019
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Holumnici.
Kvalifikačné predpoklady:
  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
  • Požadované doklady k prihláške:
  • overené doklady o vzdelaní
  • stručný profesijný životopis
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, resp. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Uzávierka prihlášok: 14. marca 2019 o 15.00 h
Písomné prihlášky s požadovanými dokladmi, s označením NEOTVÁRAŤ „Voľba hlavného kontrolóra“ posielajte na adresu: Obecný úrad Holumnica 32, 059 94 Holumnica , alebo osobne doručte do podateľne Obecného úradu, adresa detto v úradných hodinách.
V Holumnici, 15.02.2019
 
spis

Obecný úrad Holumnica
Adresa:
Holumnica 32
059 94 Holumnica
Telefón:
052/4588122
Fax:
052/4588128
E-mail:
obec.holumnica@neton.sk
Web:
www.obecholumnica.sk
IČO:
00326186
Úradné hodiny:
Pondelok 07:00-15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00-16:00
Štvrtok 07:00-15:00
Piatok 7:00-14:00
obedňajšia prestávka
od 11:30-12:00Copyright © 2020 Obec HOLUMNICA. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.