O podmienkach predaja tovaru a služieb na príležitostnom trhu a ambulantnom predaji