Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
27/2024 Zmluva č. 505/2024/OPR o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 37870475 2024-07-03 PDF
26/2024 Dohoda č. 32/SÚ/2024 o ukončení zmluvy zo dňa 31.12.2003 Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok 00326283 2024-07-01 PDF
25/2024 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 2024-06-26 PDF
24/2024 Hromadná zmluva o primeranej odmene v oblasti káblovej retransmisie, retransmisie a verejného prenostu pomocou priameho vstupu SLOVGRAM, jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava 17310598 2024-06-12 PDF
23/2024 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469 2024-05-31 PDF
22/2024 ZMLUVA O ŠÍRENÍ A SPRÍSTUPŇOVANÍ OBSAHU VYSIELANIA TELEVÍZNYCH PROGRAMOVÝCH SLUŽIEB JOJ GROUP MAC TV s.r.o., a Československá filmová společnost s.r.o., a Doneal, s.r.o., a Slovenská produkčná, a.s., 00 618 322 2024-05-31 PDF
21/2024 Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 2024-05-30 PDF
19/2024 Dohoda č. 24/46/054/652 UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 30794536 2024-04-30 PDF
20/2024 Dohoda č. 2024/Po/023 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Duklanska 1, 080 01 Prešov 307945360037 2024-04-26 PDF
18/2024 Kúpna zmluva Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova17, 811 05 Bratislava 47574763 2024-04-15 PDF
17/2024 Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP k projektu Rekonštrukcia technickej infraštruktúry v obci Holumnica Úrad vlády SR, Námestie slobody 1 00151513 2024-04-12 PDF
16/2024 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu Dohoda č. 24//46/054/9 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova17, 811 05 Bratislava 31595545 2024-04-11 PDF
15/2024 Memorandum o podmienkach uzatvorenia Zmluvy o šírení a spístupňovaní obsahu vysielania televíznych programových služieb JOJ GROUP Slovenská produkčná, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 35843624 2024-04-02 PDF
13/2024 Dohoda č. 24/46/054/9 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb UPSVaR Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok 30794536 2024-03-26 PDF
12/2024 Zmluva o odovzávaní odpadových vôd Coop Jednota, s.d., Námestie sv. Egícia 27, 058 01 Poprad 00169102 2024-03-26 PDF
14/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 00177474 2024-03-22 PDF
10/2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí centrum voľného času Kežmarok, Gen. Štefánika 47, 060 01 Kežmarok 37938096 2024-03-08 PDF
11/2024 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova17, 811 05 Bratislava 31595545 2024-03-08 PDF
07/2024 Sponzorská zmluva CR GAME s.r.o. 51258391 2024-03-05 PDF
09/2024 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Ambulancia - Bart, s.r.o. 36707317 2024-03-05 PDF