paragrafVšeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, ŠK D , CVČ a školskej jedálne so sídlom na území obce Holumnica na kalendárny rok 20 2 3