Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky poskytovania ochrany oznamovateľom (zamestnancom) v súvislosti s ich oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, Úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.

Oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

Účelom zákonnej úpravy je ochrana oznamovateľov pred ich neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu, resp. pozastavením účinnosti takéhoto pracovnoprávneho úkonu a tiež práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, vrátane zamestnávateľa pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Tento zákon vybraným kategóriám zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý je orgánom verejnej moci uložil povinnosť zosúladiť doterajší vnútorný systém vybavovania podnetov s týmto zákonom a ustanoviť osobu zodpovednú za prijímanie, evidenciu a preverovanie oznámení.

Úlohy zodpovednej osoby (napr.: prijímanie, preverovanie a evidenciu oznámení o protispoločenskej činnosti zamestnancov obce Holumnica a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti) plní hlavný kontrolór obce.

Oznámenie je možné podať:

  1. písomne poštou na adresu obce Holumnica alebo osobne v podateľni obecného úradu, obce Holumnica, Holumnica č. 32, 059 94, v uzatvorenej obálke s uvedením  „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE - NEOTVÁRAŤ“,