Názov zamestnávateľa: ZŠ s MŠ Holumnica
Adresa: Základná škola s materskou školou, Holumnica č. 121, 059 94 Holumnica

Kontakt:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Pracovná pozícia:
učiteľ/ka pre 1. 4. ročník ZŠ
Miesto výkonu:
ZŠ s MŠ Holumnica
Termín nástupu:
01.09.2022
Pracovný pomer:
na dobu určitú

 Kvalifikačné predpoklady: Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa
zákona 138/2019 Z.z. o pedagogický
ch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z. , o kvalifikačných

predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.


Platové podmienky: Príloha č. 4 k zákonu č. 224/2019 Z.z. Platové tarify pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Ďalšie požiadavky:

a) spôsobilosť na právne úkony,

b) ovládanie štátneho jazyka,

c) zdravotná spôsobilosť,

d) bezúhonnosť.


Požadované doklady:

- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

- štruktúrovaný životopis (s uvedením telefonického kontaktu),

- fotokópie dokladu o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť aj kópiu vysvedčenia o štátnej
záverečnej skúške),

-
čestné vyhlásenie podľa § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorým preukazuje:
a) bezúhonnosť,

b) skutočnosť, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie,

c) skutočnosť, že na jeho osobu nie je podaná žaloba,

- súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.


Termín podania žiadosti je do 12.08.2022 (vrátane). Žiadosti posielajte poštou alebo na e-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.