Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Zámenná zmluva Cirkevný zbor ECAV Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsurského vyznania na Slovensku Podolínec 42034698 2023-08-23 PDF
Obec_Holumnica_dodatok_k_zmluve_na_dodavku_zemneho_plynu.pdf SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2023-08-01 PDF
Dodatok_01_rekonstrukcia_chodnika_pre_pesich_Holumnica.pdf Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00681156 2023-07-26 PDF
Zmluva o nájme nebytových priestorov Slovak Telekom, a.s. 35763469 2023-07-11 PDF
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu_55090000017 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova17, 811 05 Bratislava 31595545 2023-06-28 PDF
Dodatok k dohode č.23-46-054-280 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny 30794536 2023-06-15 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Igor Firmet 34919627 2023-06-08 PDF
Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 9600487604 SPP a.s. 35815256 2023-05-30 PDF
Poistná zmluva_úrazové poistenie PUPN Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova17, 811 05 Bratislava 31595545 2023-05-16 PDF
DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2021- 004883 zo dňa 14.01.2022 Ministerstvo práce , sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 2023-05-15 PDF
ÚRAZOVÉ POISTENIE Komunalna poistovna 31595545 2023-05-10 PDF
Zmluva č.3230892 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 2023-05-02 PDF
Dohoda 23-46-054-313 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny 30794536 2023-04-27 PDF
Dohoda 23-46-054-280 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny 30794536 2023-04-27 PDF
Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE zo dňa 30.01.2023 MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051 2023-04-24 PDF
DODATOK Č. 01 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182 2023-04-21 PDF
Zmluva o termínovanom úvere č. 90 -001-23 Prima banka Slovensko a.s. 31575951 2023-03-07 PDF
KÚPNA ZMLUVA Peter Knapik 000000 2023-03-06 PDF
Dodatok č. 1 k zmluve TOPSET TOPSET 46919805 2023-02-07 PDF
Dodatok č. 5 k zmluve TOPSET TOPSET 46919805 2023-02-07 PDF